Category: nginx
Linux

Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip 
port_in_redirect off;
gzip on;
gzip_static on;
gzip_buffers 4 128k;
gzip_comp_level 1;
gzip_http_version 1.0;
gzip_min_length 0;
#gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;
gzip_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rdf+xml
application/rss+xml
application/schema+json
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-javascript
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/eot
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/vnd.microsoft.icon
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/javascript
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy
text/xml;

Linux

varnish nginx

Nasil anlatsam bilemedim. Nginx onunde varnish calisiyorsa ve klasor yonlendirmelerinde nginx portuna yonlenip sayfa aciliyorsa ornek : murat.ws:8054/test ve yonlendirmeyi kapatmak istiyorsaniz asagidaki kodu nginx 'e eklemeniz gerekmektedir.
port_in_redirect off;
Anlatabildim mi ? Hayir :)
Linux

[Varnish] Apache ve Nginx ‘de gercek ip

Merhaba, varnish kullaniyorsaniz ve apache ve nginx 'de gercek ip adreslerinizi loglarda goremiyorsaniz asagidaki gibi bir yapilandirma isinize yarayacaktir. 1.vim /etc/varnish/default.vcl dosyasini duzenleyelim. sub vcl_recv tagi arasina "set req.http.X-Forwarded-For = client.ip;" ekleyelim ve /etc/init.d/varnish restart komutu ile yeniden baslatalim.
sub vcl_recv { set req.http.X-Forwarded-For = client.ip; }
2. vim /etc/apache2/apache2.conf dosyasinda bulunan LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined (Virtualhostlar icin ben bu formati kullaniyorum) satirini asagidaki degistirip /etc/init.d/apache2 restart edelim.
LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
3. vim /etc/nginx/nginx.conf dosyasinda http taglarinin arasina asagidaki satirlari ekleyelim ve /etc/init.d/nginx restart edelim.
set_real_ip_from 127.0.0.1;  real_ip_header X-Forwarded-For;
sevgiyle.
Linux

Nginx > SSL > Tomcat

Merhabalar, tomcat'in SSL yapilandirmasini yapmaktansa Nginx uzerinden yapmayi tercih ederim. :) Calismasi : Internet > Nginx_SSL > Tomcat Yapilandirma dosyasi (kendime ait) : vim /etc/nginx/conf/murat.conf
server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; #http > https yonlendirmesi } #https yapilandirmasi server { listen 443; server_name murat.ws; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/muratws.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/muratws.key; ssl on; location / { proxy_redirect off; proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://www.murat.ws:8080; proxy_buffering on; proxy_buffer_size 128k; proxy_buffers 4 256k; client_body_buffer_size 256k; proxy_busy_buffers_size 256k; } }
conf dosyasi kaydedildikten sonra /etc/init.d/nginx restart komutuyla nginx yeniden baslatilir.