[Bash] Özel Değişkenler

Bash kabuğunun içinde gömülü olarak gelen özel değişkenler aşağıdaki gibidir. $$ Geçerli kabuğun pid numarasını verir. root@debian:~# echo $$ 532 $! Arka plana atılmış olan son komutun pid numarasını verir. root@debian:~/test# mkdir test{1..9} & [1] 799 root@debian:~/test# echo $! 799 $? son çalıştırılan komutun exit status çıktısı. ps -aux | grep sshd | grep -v …

Continue reading