find . -maxdepth 1 -name “tasinacak_dosyalar*” -exec mv {} /tasinacak_dizin/ \;