Press enter to see results or esc to cancel.

Sifresiz kullanicilar

[root@fedora ~]# awk -F: ‘$2 == “!!” { print $1, “==> Sifresiz Kullanicilar” }’ /etc/shadow

Yukaridaki komutu uygulayarak sifresiz olarak acilan kullanicilari gorebilirsiniz.