mysql> system
ERROR:
Usage: \! shell-command
mysql> system ls

Sevgiyle 🙂