find . -type f -print0 | xargs -0  grep -n murat

find . -type f -exec grep -H murat ‘{}’ \;

Bulunmus oldugum dizin ve alt dizinlerinde murat ifadesi gecen dosyalari bulur satir numaralarini ve dosya isimlerini verir.