Nginx + “client intended to send too large body”

Bu hatayi almanizdaki neden gondermis oldugunuz icerigin nginx’in kabul ettiginin ustunde olmasindadir. nginx.conf dosyasinda http taglari arasina client_max_body_size = 30M ekleyip nginx ‘i restart etmelisiniz. vim /etc/nginx/nginx.conf http {     client_max_body_size 30M; … … } /etc/init.d/nginx restart

Continue reading

Nginx > SSL > Tomcat

Merhabalar, tomcat’in SSL yapilandirmasini yapmaktansa Nginx uzerinden yapmayi tercih ederim. 🙂 Calismasi : Internet > Nginx_SSL > Tomcat Yapilandirma dosyasi (kendime ait) : vim /etc/nginx/conf/murat.conf server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; #http > https yonlendirmesi } #https yapilandirmasi server { listen 443; server_name murat.ws; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/muratws.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/muratws.key; ssl on; location / { proxy_redirect off; proxy_set_header …

Continue reading