[Puppet5] sslv3 alert certificate unknown

1. Master Ustunde #node1 istemcisi silinir. puppet cert clean node1 2. Node ustunde #node1 ustunde sertifikalar temizlenir rm -rf /etc/puppetlabs/puppet/ssl/* /opt/puppetlabs/bin/puppet agent –test 3. Master ustunde #node1 kabul edilir. puppet cert –sign node1 #tum kabul edilen nodelar listelenir. puppet cert list -all

Continue reading