Linux

Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip 
port_in_redirect off;
gzip on;
gzip_static on;
gzip_buffers 4 128k;
gzip_comp_level 1;
gzip_http_version 1.0;
gzip_min_length 0;
#gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;
gzip_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rdf+xml
application/rss+xml
application/schema+json
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-javascript
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/eot
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/vnd.microsoft.icon
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/javascript
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy
text/xml;

Linux

Linux altında dosya bölmek

Linux ortamında dosyaları bölmek istediğiniz de yardımınıza "split" koşuyor. Örnek:
split -b 2M phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.zip "phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages."
Yukarıda yaptığımız işlem, phpmyadmin zip dosyasını 2M 'lık parçalara bölmekten başka birşey değildir.
Bu komutun ls çıktısı:
Bölünmüş dosyaları birleştirmek için "cat" komutunu kullanıyoruz.
cat phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.a* > pma.zip
Sevgiyle.