Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip  port_in_redirect off; gzip on; gzip_static on; gzip_buffers 4 128k; gzip_comp_level 1; gzip_http_version 1.0; gzip_min_length 0; #gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css; gzip_vary on; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rdf+xml application/rss+xml application/schema+json application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-javascript application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/eot font/opentype image/bmp image/svg+xml image/vnd.microsoft.icon image/x-icon text/cache-manifest text/css text/javascript text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy …

Continue reading

Linux altında dosya bölmek

Linux ortamında dosyaları bölmek istediğiniz de yardımınıza “split” koşuyor. Örnek: split -b 2M phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.zip “phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.” Yukarıda yaptığımız işlem, phpmyadmin zip dosyasını 2M ‘lık parçalara bölmekten başka birşey değildir. Bu komutun ls çıktısı: Bölünmüş dosyaları birleştirmek için “cat” komutunu kullanıyoruz. cat phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.a* > pma.zip Sevgiyle.

Continue reading